Web Mail Anasayfa
 

Çalışma ve Danışma Komisyonlarına İlişkin Usul ve Esaslar

 

ÇALIŞMA VE DANIŞMA KOMİSYONLARINA İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR

 

Yürürlük Tarihi : 6/1/2012

 

ÇALIŞMA VE DANIŞMA KOMİSYONLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; çalışma ve danışma komisyonlarının teşkiline, çalışma yerlerine, katılımcılarında aranacak şartlara, çalışmalarına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 21 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b ) İkincil düzenleme: 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri,

c) Komisyon: Bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla uzmanların görevlendirilmesi suretiyle geçici olarak oluşturulan çalışma ve danışma komisyonlarını,

ç) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

d) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

e) Türkiye Denetim Standartları (TDS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (c) bendinde belirtilen Türkiye Denetim Standartlarını,

f) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): Türkiye Muhasebe Standartlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardını, TMS Yorumlarını ve TFRS Yorumlarını,

ifade eder.

 

Komisyonların oluşturulması

Madde 4- (1) Komisyonlar; Başkanın önerisi ve Kurulun kararı ile teşkil olunur.

(2) Komisyonlarda görev alacaklar; Kurum personeli, konuyla ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarınca ve meslek örgütlerince teklif edilenler ile diğer kişiler arasından Kurul

kararıyla belirlenir. Komisyon çalışmalarına katkıda bulunmak üzere, ayrıca 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca üniversitelerden öğretim elemanı görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir.

 

Çalışmanın kapsamı, yeri ve süresi

Madde 5- (1) Komisyonlarca yapılacak çalışmaların kapsamı Kurul kararı çerçevesinde Başkan tarafından belirlenir.

(2) Komisyonların çalışma yerleri ile ilk toplantı tarihi, komisyon başkanının görüşü de alınarak Başkan tarafından belirlenir.

(3) Komisyonlar, ilk toplantı tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere Başkan tarafından belirlenen süre içinde çalışmalarını tamamlar. Gerekli görülen hallerde  başlangıçta belirlenen süre Başkan tarafından en fazla üç ay uzatılabilir.

(4) Gerekli olması durumunda bu süreler aynı komisyon için Başkanın önerisi üzerine Kurul kararıyla uzatılabilir.

 

Komisyonlara katılacaklarda aranacak şartlar

Madde 6- (1) Komisyonlarda kurum personeli dışında görev alacakların ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış olması gerekir.

(2) Başkanın talimatı üzerine katılımcıların haricinde Kurum personeli de gözlemci olarak komisyon toplantılarına katılabilir. Gözlemciler komisyonda oy kullanamaz, görüş bildiremez, öneri sunamaz ve komisyonun çalışmalarını etkileyebilecek herhangi bir söylemde ve davranışta bulunamaz.

 

Komisyonların çalışmaları

Madde 7- (1) Komisyonlar aşağıdaki çalışmaları yapmak üzere kurulur:

a) Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının taslak metinlerini oluşturmak.

b) Mevzuatın ve Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının uygulanmasıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak.

c) Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulmuş meslek örgütlerinden gelen taleplere yönelik görüş taslakları oluşturmak.

ç) Uluslararası standartların oluşturulma sürecinde uluslararası kuruluşlardan gelen görüş taleplerine ilişkin öneri taslakları oluşturmak.

d) Kurulca yapılacak ikincil düzenleme taslak metinleri oluşturmak.

e) Kurumun görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş ve öneriler oluşturmak.

f) İhtiyaç duyulan diğer konularda çalışmalar yapmak.

 

Komisyonların çalışma usul ve esasları

Madde 8- (1) Komisyonlarda görevlendirileceklerin sayısı çalışmanın mahiyetine göre Kurul kararı ile belirlenir. Ancak, bu sayı 6 ncı maddede belirtilen gözlemciler dışında, Kurum personelinden en fazla iki kişi olmak üzere dokuz kişiden fazla olamaz.

(2) Komisyonların sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.

(3) Başkan, komisyon üyelerinden birini komisyon başkanı olarak görevlendirir.

(4) Komisyon başkanı, ilk toplantının ardından zaman çizelgesinin de bulunduğu ön çalışma raporunu Başkanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlar ve Kuruma sunar.

(5) Komisyon başkanı; komisyon çalışmalarının usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılarak hazırlanacak raporun varsa karşı görüşleriyle birlikte Kuruma sunulmasından sorumludur.

(6) Toplantılara katılım tutanak ile tespit edilir. (Ek: 16/5/2012 tarihli ve [03/10] sayılı Kurul Kararı) Toplantılara mazeretsiz olarak üst üste iki defa katılmayanların komisyon üyelikleri sona erer.

 

Komisyon raporlarının değerlendirilmesi

Madde 9- (1) Kurum, komisyonların çalışmaları sonucunda oluşan raporu değerlendirerek uygun veya yeterli görülmeyenleri yeniden görüşülmek üzere komisyonlara gönderebilir. Komisyona iade edilen raporlar 5 inci maddede belirtilen süreler içerisinde tamamlanarak Kuruma sunulur.

(2) Nihai şekli verilen raporlar hakkında Kurula bilgi verilir.

 

Komisyonların sona ermesi

Madde 10- (1) Komisyonlar verilen görevin tamamlanmasıyla veya öngörülen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ayrıca, komisyonlar gerekli görülen hallerde Kurul kararıyla sonlandırılabilir. Komisyonun süresinden önce sonlandırılması halinde, bu husus komisyon üyelerinin kurumlarına bildirilir.

 

Tereddütlerin giderilmesi

Madde 11- (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri

gidermeye Başkan yetkilidir.

 

Yürürlük tarihi

Madde 12- (1) Bu usul ve esaslar, 6/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 13- (1) Bu usul ve esasları Başkan yürütür.

 

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2024 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo