Web Mail Anasayfa
 

Meslek Personeli Ynetmelii

 

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

KAMU GZETM, MUHASEBE VE DENETM STANDARTLARI KURUMU

MESLEK PERSONEL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1  (1) Bu Ynetmelik; Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu meslek personelinin meslee alnmalarn, giri snavn, yetitirilmelerini, yetki snavn, tez hazrlama ve yeterlik snavn, atanmalarn, eitimlerini, alma ve grevlendirilmelerini, denetim, inceleme ve soruturma ileriyle snav komisyonlarnn oluumunu ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar dzenler.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Ynetmelik hkmleri, Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunda istihdam edilen meslek personeli hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Ynetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 15, 16, 25 ve geici 4 nc maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 ve ek 42 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4  (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakann,

b) Birim amiri: Hizmet birimlerinin daire bakanlarn,

c) Bilgi sistemleri denetimi incelemeleri: Bamsz denetim kurulular ve bamsz denetilerin yaptklar bilgi sistemleri denetimleri ile kendi bilgi sistemlerinin incelenmesi faaliyetini,

) Denetim: Bamsz denetim kurulular ve bamsz denetiler nezdinde 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmleri erevesinde yaplacak bilgi sistemleri denetimi incelemeleri hari, denetim, inceleme ve gzetim faaliyetlerini,

d) Fiili hizmet sresi: Aylksz izinde geen sreler ile dier kamu idarelerinde geici grevli olarak allan sreler hari, uzman yardmcl ve/veya uzmanlkta geen sreyi,

e) Giri snavlme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) Bakanlnca yaplan Kamu Personel Seme Snavna ilikin klavuzda ilan edilen puan trleri itibaryla Kurumca belirlenen yeterli puan alanlardan bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayanlarn katlaca zel yarma snavn,

f) Kurul: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurulunu,

g) Kurum: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

) KPDS: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl tarafndan yaplan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

h) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmlerine gre (A) grubu kadrolar iin lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl tarafndan yaplan merkezi yarma snavn,

) Meslek personeli: Kurum uzman ve uzman yardmclarn,

i) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

j) Snav Komisyonu: Bakan veya grevlendirecei Bakan Yardmcs ya da nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakannn bakanlnda, Daire Bakanlar ve I. Hukuk Maviri ile en az 10 yllk kdemli meslek personeli arasndan seilecek en az be asl ve iki yedek yeden oluan ve nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakannn tabii yesi olduu komisyonu,

k) Tez: Kurum uzman yardmclarnn hazrlayacaklar uzmanlk tezlerini,

l) Yeterlik snav: Kurum uzman yardmclarn yllk yardmclk dnemlerinden sonra uzmanla atanabilmeleri iin yazl ve szl olarak yaplacak snav,

m) Yetki snav: Refakat almalar sonucunda baarl olmak ve fiilen en az on sekiz ay hizmet etmi olmakartyla; Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olan uzman yardmclarnn tek bana denetim yetkisi alabilmeleri, Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olan uzman yardmclarnn tek bana bilgi sistemleri denetimi incelemesi yetkisi alabilmeleri iin yeterlik snav konularndan yazlolarak yaplacak snav,

ifade eder.

KNC BLM

Giri Snav ve Uzman Yardmclna Atanma

Uzman yardmclna giri

MADDE 5  (1) Uzmanlk mesleine, giri snavyla uzman yardmcs olarak girilir.

Giri snav

MADDE 6  (1) Uzman yardmclar, kadro ve ihtiya durumlar dikkate alnarak, Kurumca uygun grlecek tarih, yer veya yerlerde alacak giri snav ile meslee alnrlar.

(2) Giri snav, yazl ve szl ya da yalnzca szl olarak yaplr. Kurum, hangi durumlarda yazl ve szlhangi durumlarda yalnzca szl snav yaplacan snav duyurusunda belirler.

(3) Yazl snavn bir ksm veya tamam niversitelere veya dier kamu kurum ve kurulularna yaptrlabilir. Bu durumda Kurum tarafndan sz konusu kurum veya kurulularla protokol imzalanr.

Giri snav duyurusu

MADDE 7  (1) Snava bavuru artlar ve snavn yeri, ekli, snava arlacak aday says, atama yaplacak kadro says, snav konular, snav tarihi, KPSS puan tr ve belirlenen taban puan ile dier bavuru bilgileri snav tarihinden en az otuz gnce ilan edilir. Atama yaplacak kadro says renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenebilir.

(2) Giri snav, e-Devlet portal ve Kurum resmi internet sitesi ile Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

Bavuru artlar

MADDE 8  (1) Giri snavna bavurmak isteyenlerin son bavuru tarihi itibaryla aadaki artlar tamalargerekir:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinde yer alan genelartlar tamak,

b) Kadro ve ihtiya durumuna gre niversitelerin en az drt yllk lisans eitimi veren;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakltelerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

2) Mhendislik fakltelerinin Kurum tarafndan belirlenen blmlerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

3) Fen-edebiyat, eitim ve eitim bilimleri fakltelerinin Kurum tarafndan belirlenen blmlerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

mezun olmak,

c) Snavn yapld tarihte otuz be yan doldurmam olmak,

) Grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

d) Son bavuru tarihi itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSden bavuru ilannda belirtilen puan tr veya trlerinden yeterli puan alm olmak.

Bavuru ekli ve yeri

MADDE 9  (1) Giri snavna bavurular Kurum internet sayfasnda yaymlanacak snav bavuru formunun elektronik ortamda doldurulmas suretiyle yaplr. Bu formu elektronik ortam dnda doldurarak sresi ierisindeahsen veya posta ile bavuranlarn bavurular da kabul edilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sreler iinde yaplmayan bavurular deerlendirmeye alnmaz. Bu ekilde yaplan bavurular, bavuru sahibi iin herhangi bir hak oluturmaz.

(2) Yazl snavda baarl olan adaylardan, ayrca diploma veya mezuniyet belgesinin veya eitimini yurt dnda tamamlam olanlar iin denklik belgesinin asllarnn szl snav ncesinde Kuruma ibraz zorunlu olup, birrnei onaylanarak alnr ve asl ilgiliye iade edilir.

(3) Giri snavnn yalnzca szl olarak yaplmas halinde yukarda saylan belgeler szl snavdan nce teslim edilir.

Giri snavna ar ve snavn yaplaca yer

MADDE 10  (1) nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl, snav bavurularn aranlanartlar asndan inceleyerek, giri snavna katlabilecek adaylara ilikin listeyi, KPSS puan en yksek adaydan balamak suretiyle dzenler. Snav ilannda belirtilen atama yaplacak kadrolarn 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bendleri iin ayr ayr belirlenmesi durumunda, renim dallar dikkate alnarak ayrlisteler dzenlenir.

(2) Giri snavnn yazl blmne arlacak aday says, ilan edilen atama yaplacak kadro saysnn yirmi katn geemez. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da giri snavna arlr. Snav ilannda belirtilen atama yaplacak kadrolarn 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bentleri iin ya darenim dallar itibaryla ayr ayr belirlenmesi durumunda, giri snavna arlacak aday says da ayr ayr hesaplanr.

(3) Giri snavna katlmaya hak kazanan adaylar ile bunlarn snava giri yerleri, e-Devlet portal ve Kurum internet sayfasnda, snavdan en az on gnce ilan edilir.

(4) Yazl snavn bir ksmnn veya tamamnniversitelere veya dier kamu kurum veya kurulularna yaptrlmas halinde, giri snavna kabul edilen adaylarn ad, soyad, T.C. kimlik numaras ve KPSS puann ieren listeler hazrlanarak bu kurum veya kurululara gnderilir.

(5) Giri snav, Kurum tarafndan belirlenecek yer veya yerlerde yaplr.

Yazl snavekli

MADDE 11  (1) Yazl snav Snav Komisyonu tarafndan belirlenen ekilde yaplr.

(2) Yazl snavn Kurum tarafndan yaplmas halinde, snav sorular Snav Komisyonu tarafndan hazrlanr.

(3) Yazl snavn baka kurum veya kurululara yaptrlmas halinde, yazl snava ilikin hususlar protokolle belirlenir.

Yazl snav konular

MADDE 12  (1) Yazl snav konular 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlar iin aadaki konulardan oluur:

a) ktisat Grubu:

1) Mikro ktisat

2) Makro ktisat

3) Para ve Banka

4) Uluslararas ktisat

5) Trkiye Ekonomisi

6) Kalknma ktisad

7) statistik ve Ekonometri (Genel bilgiler)

b) Maliye Grubu:

1) Maliye Teorisi

2) Kamu Maliyesi

3) Maliye Politikas

4) Bte

5) Vergi Hukuku ve Trk Vergi Sistemi

c) Hukuk Grubu:

1) Anayasa Hukuku

2) dare Hukuku ve dari Yarg

3) Borlar Hukuku

4) Medeni Hukuk (Balang-Kiiler Hukuku-Eya Hukuku)

5) Ticaret Hukuku (Balang-Ticari letme-Ticaret irketleri-Kymetli Evrak)

6) cra ve flas Hukuku

7) Ceza Hukuku (Genel hkmler)

) Muhasebe Grubu:

1) Genel Muhasebe

2) Maliyet Muhasebesi

3) Mali Tablolar Analizi

4) Genel Matematik ve Ticari Hesap

d) letme Grubu:

1) letme ktisad

2) letme Ynetimi ve Politikalar

3) letme Finansman

4) Pazarlama

(2) Giri snavnda iktisadi, mali ve hukuki konularn tartlmasna, deerlendirilmesine, yorumlanmasna veznerileri getirilmesine ynelik sorulara da yer verilebilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlar iin snav konular, Kurumca belirlenen blmlerin mfredat dikkate alnarak oluturulur.

(4) Yazl snavda, sorularn konu gruplar bakmndan hangi arlkta deerlendirmeye esas tutulacana snav duyurusunda yer verilir.

Yazl snavn deerlendirilmesi ve sonularn duyurulmas

MADDE 13  (1) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yetmi ve zeri puan alan adaylar, en yksek puan alan adaydan balamak zere, 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bentleri gnnde bulundurulmak suretiyle sralanarak tutanaa balanr ve atama yaplacak kadro saysnn drt katna kadar aday szl snava arlr. Son sradaki adayla eit puan alan adaylar da szl snava arlr.

(2) Yazl snavn baka kurum veya kurululara yaptrlmas halinde, bu kurum veya kurulular yazl snav sonularn listeler halinde snava ilikin dier belgelerle birlikte Snav Komisyonuna teslim ederler.

(3) Szl snavn yeri, tarihi ve szl snava girmeye hak kazanan adaylara ilikin listeler, uygun yerlere aslmak ve Kurum resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Szl snav

MADDE 14  (1) Szl snav, yazl snav sonucunun duyurulmasndan en az yirmi gn sonra yaplr.

(2) Szl snav, adaylarn;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayzetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilerek, ayr ayr puan verilmek suretiyle gerekletirilir.

(3) Adaylar, Snav Komisyonu tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazlzelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz. Szl snavda baarl saylmak iin, Snav Komisyonu bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

(4) Giri snavnn yalnzca szl snav eklinde yaplmas halinde de bu madde hkmleri uygulanr. Ancak bu durumda szl snava arlacak aday says giri snav duyurusunda belirtilen kadronun drt katndan fazla olamaz.

Giri snav puannn ve baar sralamasnn tespit edilmesi ve iln

MADDE 15  (1) Giri snav puan; szl snavda baarl olan adaylarn szl snav puan ile yazl snav puannn aritmetik ortalamas alnarak hesaplanr. Giri snavnn yalnzca szl snav eklinde yaplmas halinde ise giri snav puan szl snav puanndan ibarettir.

(2) Snav Komisyonunca baar puan en yksek olan adaydan balanarak giri snav duyurusunda belirtilen uzman yardmcs kadro says kadar asl aday belirlenir. Yaplan snavlarda baarl olmak artyla, giri snavduyurusunda belirtilen uzman yardmcs kadro saysnn yarsn gememek zere Snav Komisyonu tarafndan belirlenen sayda yedek adayn isimlerini kapsayan bir liste hazrlanr.

(3) Asl ve yedek listeler 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaral alt bentleri gznnde bulundurularak hazrlanr. Adaylarn giri snav puannn eit olmas halinde, yazl puan yksek olan adaya; yazl puannn da eit olmas halinde, KPSS puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(4) Giri snavnda baarl olan adaylara ilikin bilgilerin yer ald asl ve yedek listeler uygun grlen yerlere aslarak ve Kurum resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrca, asl ve yedek listelerde yer alan adaylara sonu yaz ile bildirilir ve asl listede yer alanlardan atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(5) Giri snavndan yetmi ve zerinde puan alm olmak, asl ve yedek listedeki sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

Atamaya esas tekil etmek zere istenecek belgeler

MADDE 16  (1) Atamaya esas tekil etmek zere aadaki belgeler istenir.

a) Kimlik bilgilerine ilikin yazl beyan,

b) Salk asndan grevini devaml olarak yapmasna engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan,

c) Adli sicil kaydnn bulunmadna dair yazl beyan,

) Erkek adaylar iin askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

d) Drt adet vesikalk fotoraf (4.5x 6 cm),

e) Mal bildirimi.

Uzman yardmcs kadrosuna atama

MADDE 17  (1) Giri snav sonucunda baarl olanlardan, ilan edilen atama yaplacak kadro says kadar adayn atamas yaplr.

(2) Snavda baarl olanlardan, atama artlarn tamadklar sonradan anlalanlarn snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz, yaplm olsa dahi iptal edilir.

(3) Atamaya esas belgelerini sresi ierisinde teslim etmeyenler ile atama ilemi yaplmadan nce feragat edenlerin atamalar yaplmaz.

(4) Atamalar yaplanlardan, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen sre ierisinde greve balamayanlar hakknda anlan Kanunun 63 nc maddesi hkm uygulanr.

(5) kinci, nc ve drdnc fkrada saylanlar ile atamas yaplp greve baladktan sonra eitli nedenlerle grevden ayrlanlarn yerine, temel eitimin balamasndan nce olmak kaydyla, baar srasna gre yedek listede yer alan adaylar arasndan atama yaplr.

Geree aykr beyan

MADDE 18  (1) Snav kazananlardan geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Bu ekilde atamalar yaplm olsa dahi atamalar iptal edilir ve bunlar hibir hak talep edemezler.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda, Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 19  (1) Uzman yardmcs kadrolarna atananlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda, bunun dnda kalan snavla ilgili dier belgeler ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snav tarihine kadar saklanr.

NC BLM

Uzman Yardmclarnn Yetitirilmesi ve Yetki Snav

Yetitirilmedeki ama

MADDE 20  (1) Yetitirilme dnemi, uzman yardmcs kadrosuna atanma ile balayp, yeterlik snavsonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geen en az  yllk sretir.

(2) Uzman yardmclarnn yetitirilmesinde ama;

a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilikin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Analitik dnme, bilimsel alma ve aratrma alkanlnn edinilmesini,

c) Ekip almas ile yazma ve iletiim becerilerinin gelitirilmesini,

) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttrlmasn,

d) Yabanc dil bilgisinin gelitirilmesini,

e) Bilgisayar uygulamalarnrenilmesini,

f) Etik ilkelere uygun bir anlayn yerletirilmesini,

g) Soruturma teknikleri konusunda gerekli bilgi ve yetenein kazandrlmasn,

) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlarn, denetim teknikleri ile rapor yazma konularnda gerekli bilgi ve yetenei kazanmalarn,

h) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlarn, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri teknikleri ve rapor yazma konularnda gerekli bilgi ve yetenei kazanmalarn,

salamaktr.

(3) Uzman yardmclarnn yetimelerinde kiisel aba ve almalar esastr.

Yetitirilme ekli

MADDE 21  (1) Uzman yardmclar, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik ile bu Ynetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eitim ve staja tabi tutulur.

(2) Uzman yardmclar, Kurumun asl grev alanyla ilgili birimlerde, birim amirleri tarafndan belirlenecek uzman refakatinde alr. Refakat almas er aylk srelerle farkl uzmanlarn yannda yaplr ve toplam dokuz aydan az olamaz.

(3) Refakat almas sonunda, ilgili uzman veya birim amiri tarafndan, uzman yardmcsna ilikin ekli Kurumca belirlenecek Refakat Deerlendirme Formu doldurularak nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna gnderilir. Refakat notlarnn ortalamas genel refakat puann oluturur ve genel refakat puan yzzerinden en az yetmi puan olanlar baarl saylrlar. Baarsz olanlara  aylk bir refakat daha yaptrlr. Bu refakat sonucunda oluan genel refakat puan yetmi puann altnda olanlar yetki snavna alnmazlar.

(4) Refakat almasnda mesleki uygulamay renmelerinin yan sra, kurs, seminer, staj ve konferans gibi eitim almalarna katlmalar yoluyla mesleki bilgi ve deneyimleri ile bu Ynetmelikte saylan grevlere ilikin yazma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini arttrmalar salanr.

Yetki snav

MADDE 22  (1) Yetki snav, Snav Komisyonunca yaplr. nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl, snava gireceklerin gerekli artlar tayp tamadklarn tespit eder ve snav tarihini en az iki ay nceden bildirir.

(2) Yetki snavnda baarl olabilmek iin yz tam puan zerinden en az yetmi puan alnmas arttr. Yetki snavnda baarl olan uzman yardmclar tek bana, denetim yetkisi kazanrlar ve bu durum kendilerine yazl olarak bildirilir.

(3) Yetki snavnda baarl olamayanlar snav tarihinden, geerli mazeretleri sebebiyle yetki snavna giremeyenler mazeretlerinin kalkt tarihten, yetki snavna giri iin gerekli artlar tamayanlar ise gerekli artlar haiz olduklar tarihten itibaren iki aydan az olmamak zere belirlenecek srede yetki snavna alnrlar.

(4) kinci kez girdikleri yetki snavnda da baarl olamayanlar ile gerekli artlar sonradan kazand veya mazeretleri kalkt halde yaplan ilk snava girmeyen uzman yardmclar bir daha yetki snavna arlmazlar. Yeterlik snavna alt aydan daha az bir sre kalmas halinde, yeterlik snavna girecekler iin yetki snav yaplmaz.

(5) Gerekli grlmesi halinde yetki snavnn yaplmasndan nce, snav konularna ilikin olarak eitim verilebilir.

DRDNC BLM

Uzmanlk Tezi ve Yeterlik Snav

Uzmanlk tezi ve tez danman

MADDE 23  (1) Uzman yardmclarna fiili hizmet srelerinin en ge yirminci ayna kadar tez konusu verilir.

(2) Tez, tez danmannn rehberliinde Kurumca karlacak tez hazrlanmasna ilikin usul ve esaslara uygun olarak hazrlanr. Tez danman, konusunda uzman kiiler veya niversite retim yeleri arasndan belirlenir.

(3) Tezin, uzman yardmcsnn gr ve deerlendirmeleri ile nerilerini iermesi ve bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir.

(4) Tez konusunun ve tez danmannn belirlenmesi, tez danmannn grev ve sorumluluu, tezin hazrlanmas, sunumu ve deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

Tez jrisi ve tezin deerlendirilmesi

MADDE 24  (1) Tez jrisi; Bakann onay ile nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Bakanlndan sorumlu Bakan Yardmcsnn bakanlnda birim amirleri arasndan seilecek en az  asl iki yedek yeden oluturulur. niversite retim yeleri arasndan jriye ye ilave edilebilir.

(2) Uzmanlk tezi, tez konusunun belirlenmesinden itibaren en ok bir yl ierisinde tez jrisine verilir. Tez jrisi bir ay ierisinde 23 nc maddenin drdnc fkras uyarnca belirlenen usul ve esaslara uygunluu asndan tezi deerlendirerek uzman yardmcsn tez savunmasna arr.

(3) Tez savunmas sonucunda, jri yelerince her adaya ayr ayr not verilir. Bu notlarn ortalamas tez notunu oluturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin baarl kabul edilmesi iin tez notunun en az yetmi puan olmaszorunludur.

(4) Tezin sresi ierisinde verilmemesi veya baarsz kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekeleriyle birlikte yazl olarak bildirilir ve uzman yardmclarna tezini vermesi, dzeltmesi veya yeni bir tez hazrlamas iin alt aya kadar ilave sre verilir. Bu sre ierisinde teslim edilen tez, jri yeleri tarafndan bir aylk sre ierisinde deerlendirilir. lave sre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri baarsz olarak deerlendirilen uzman yardmclar yeterlik snavna alnmaz.

Yeterlik snavna arlma

MADDE 25  (1) Uzman yardmclar;

a) Uzmanlk tezinin kabul edilmesi,

b) Fiili hizmet sresinin en az  yl olmas,

artyla yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar.

(2) Yeterlik snav en az iki ay nceden bildirilir ve Snav Komisyonunca yaplr.

(3) Yeterlik snavna girmeye hak kazand halde geerli mazeretine istinaden snava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini mteakip bir yl ierisinde belirlenecek bir tarihte snava alnr.

Yazl snav

MADDE 26  (1) Yazl snav sorularnn Snav Komisyonu tarafndan hazrlanmas esastr. Ancak Snav Komisyonu, snav sorularn baka kurum veya kurululara da hazrlatabilir.

(2) Yazl snav aadaki konulardan oluur:

a) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlar iin,

1) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve ilgili mevzuat, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 6245 sayl Harcrah Kanunu,

2) Trkiye Muhasebe Standartlar,

3) Trkiye Denetim Standartlar,

4) Denetim.

b) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlar iin, birinci fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendinde saylan konular, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri teknikleri ile grev alanlaryla ilgili olarak Kurumca belirlenecek dier konular,

c) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (3) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olanlar iin, birinci fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendinde saylan konular ile grev alanlaryla ilgili olarak Kurumca belirlenecek dier konular.

(3) Yazl snavda baarl saylmak iin snav konularnn her birinden ayr ayr en az elli puan alnmas ve yazl snav ortalamasnn en az yetmi puan olmas zorunludur. Snav Komisyonunca, yazl snavn tek oturumeklinde yaplmas halinde, bu snavdan en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Yazl snavda baarsz olanlar szlsnava giremezler. Yazl snavda baarl olan uzman yardmclarna, szl snavn yeri ve tarihi yazl olarak bildirilir. Ayrca yazl snav sonucu, uygun yerlere aslmak suretiyle duyurulur.

Szl snav

MADDE 27  (1) Szl snav, yazl snav sonucunun duyurulmasndan en az on be gn sonra yazl snav konularndan yaplr. Szl snava ilikin deerlendirme Snav Komisyonu bakan ve yelerinin her biri tarafndan yzzerinden mnferiden verilen puanlarn aritmetik ortalamas alnarak yaplr ve bir tutanakla tespit edilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

(2) Szl snavda baarl olmak iin puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas gerekir.

Yeterlik snav notu ve sonucu

MADDE 28  (1) Yeterlik snavnn yazl ve szl blmlerinin her ikisinden ayr ayr en az yetmi puan alanlar yeterlik snavnda baarl olmu saylrlar.

(2) Yeterlik snav notu; genel refakat puan, tez puan, yazl snav puan ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamasndan oluur. Snav Komisyonu yeterlik snav notlarn tespit eder ve baar srasna gre bir tutanak dzenler.

(3) Yeterlik snav sonular uzman yardmclarna yazl olarak bildirilir. Ayrca uygun yerlere aslarak duyurulur.

kinci snav hakk

MADDE 29  (1) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand hlde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, yeterlik snavndan itibaren bir yl iinde ikinci kez snav hakkverilir. Verilen ilave sre iinde ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar bir daha yeterlik snavna arlmazlar.

Uzmanla atanma

MADDE 30  (1) Yeterlik snavnda baarl olan uzman yardmclarnn uzman kadrolarna atanabilmeleri, KPDSden Kurumca belirlenen dil veya dillerden asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna veya bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye uzman yardmcl dneminde veya yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde sahip olma artna baldr. Bu art tayan uzman yardmclar uzmanla atanr.

Meslekten karlma

MADDE 31  (1) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, 29 uncu maddeye gre verilen ikinci snav hakknda da baar gsteremeyen veya snav hakknkullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterliliartn yerine getirmeyenler uzman yardmcs unvannkaybederler ve Kurumda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

Meslek kdemi

MADDE 32  (1) Kdem, meslekte geirilen sredir. Askerlik, hastalk ve eitim almalar gibi geici ayrlmalar bu sreye dahildir.

(2) Uzman yardmclarna meslee girdikleri tarih itibaryla dnem numaras, giri snavndaki baarderecelerine gre de kdem numaras verilir.

(3) Yeterlik snavnda baarl olarak uzman kadrosuna atananlarn, yeterlik snavlarnn tarihleri ile bu snavlarda alnan puanlar ve meslekte geirilen sreler esas alnarak mesleki kdemleri tekrar belirlenir ve en son kaydedilen uzmandan sonra gelmek zere kdem srasna gre meslek kdem tablosuna kaydedilir. Puanlarn ayn olmashalinde yeterlik snav notu yksek olana ncelik tannr.

BENC BLM

Uzman ve Uzman Yardmclarnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar ile Yasaklar

Uzman ve uzman yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 33  (1) Uzman ve uzman yardmclar, mevzuatla Kuruma verilmi olan grevlerin gerektirdii aada belirtilen uzmanlk hizmetlerini yapmakla ykmldr:

a) Kanunlarn ve dier mevzuatn Kuruma verdii grevlerin ifas maksadyla ilgili birim amirliince verilen grevleri yapmak,

b) Mevzuat deiikliklerini nermek, takip etmek ve dzenleme almalarna katlmak,

c) Kurumca izin verilen hallerde mevzuatn uygulanmasna ynelik gerek ve tzel kiilere, kamu kurum ve kurulular ile ilgililere verilecek eitim almalar, konferans, kurs ve seminerlerde grev almak,

) Kurumun grevlerini tarafszlk, gvenilirlik, sr saklama ve etik ilkelere gre yrtmek,

d) Refakatinde bulunan uzman yardmclarnn bilgi ve tecrbelerinin gelitirilmesine yardmc olmak,

e) Grevlendirilmesi halinde soruturma yapmak.

(2) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olan uzman ve yetkili uzman yardmclar, Kurul tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri hari, bamsz denetileri ve bamsz denetim irketlerini denetlerler.

(3) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim dallarndan mezun olan uzman ve yetkili uzman yardmclar, Kurul tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde yalnzca bilgi sistemleri denetimi incelemeleri yaparlar.

Uzman ve uzman yardmclarnn sorumluluklar

MADDE 34  (1) Uzman ve uzman yardmclar, grevlerini yerine getirirken aadaki hususlara uyar:

a) Kendilerine verilen i ve grevleri mevzuata uygun bir ekilde sresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Etik ilkelere uygun davranr, uzmanlk mesleinin gerektirdii saygnlk ve gven duygusunu sarsacak davranlarda bulunamaz.

c) Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardmclarnn en iyi ekilde yetimesine zel bir nem verir ve bu amala refakat boyunca uzman yardmclarnn meslek ve hizmet gereklerine uygun ekilde yetimelerini gzetir.

) Kurumca izin verilmedike; Kurum adna panel, sempozyum, komisyon, kurs ve seminerlere katlamaz, yayn ile mesai saatleri ierisinde lisansst eitim ve doktora yapamaz.

(2) Uzman ve uzman yardmclar uzmanlalmalarnn gerei gibi ve sresinde tamamlanmasndan, emir ve direktifler dorultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yrtlmesinden, bal olduklar birim amirine kar sorumludur.

Yasaklar

MADDE 35  (1) Uzman ve uzman yardmclar, bilimsel amal ders ve konferans gibi etkinlikler hari olmakzere, Kurumdaki resmi grevlerinin dnda resmi veya zel hibir grev alamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun dzenlemek ve denetlemekle yetkili olduu sektr veya alanla ilgili ortaklklarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkiilik yapamaz ve ticaretle uraamazlar.

(2) Uzman ve uzman yardmclar, greve balamadan nce kendilerinin veya e ve velayeti altndakiocuklarnn sahibi bulunduu menkul kymetlerden Hazine tarafndan karlan borlanmaya ilikin olanlar hari olmakzere Kurumun dzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduu kurulularn her trl sermaye piyasas aralarn e, evlatlk, nc dereceye kadar, bu derece dahil kan ve ikinci dereceye kadar, bu derece dahil kayn hsmlardndakilere otuz gn iinde satmak suretiyle elden karmak zorundadr.

(3) Uzman ve uzman yardmclar, Kurumla ilgili gizlilik tayan bilgileri ve ticari srlar, grevlerinden ayrlmolsalar bile kanunen yetkili klnan mercilerden bakasna aklayamazlar, kendilerinin veya bakalarnn menfaatine kullanamazlar.

ALTINCI BLM

almalarn Planlanmas

Planlamann amac

MADDE 36  (1) Planlamann amac, meslek personelinin bir yl ierisinde yapacaklar, denetim, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri ve dier almalarn yllk inceleme plannda tespit edilmesini; bunlara ilikin genel esaslarn belirlenmesini, Kurumun grevlerinin sistemli ve verimli bir ekilde yerine getirilmesini salamaktr.

Yllk inceleme plannn hazrlanmas

MADDE 37  (1) Yllk inceleme plan, Kurumun i gc hacmi ile dier hususlar gnnde tutulmak ve ilgili kurulularn gr alnmak suretiyle hazrlanr ve Kurul kararyla kesinleir.

Yllk inceleme raporu

MADDE 38  (1) Yllk inceleme plannn ilikin olduu ylsonu itibaryla, plan dhilinde yaplan almalar deerlendirilerek Kurumun alma durum ve sonularn gstermek zere yllk inceleme raporu dzenlenir ve Kurula sunulur.

(2) Yllk inceleme raporu, yllk inceleme planna paralel olarak hazrlanr. alma sonularna ilikin yllk inceleme plannda belirlenen hedeflerin ne lde gerekletirildikleri, tahlil ve kyaslama yaplarak deerlendirilir. Ayrca aramal incelemeler, nemli olaylar, ettler ve planda yer almayan dier almalarn yl ierisinde gereklemesi halinde bunlar hakknda da aklamalar yaplr.

alma yerleri

MADDE 39  (1) Meslek personelinin Kurum merkezinde ve Kurumun uzmanlk gerektiren hizmet birimlerinde altrlmas esastr. Meslek personelinin altrlacaklar hizmet birimlerini, ihtiya ve mezun olduklarrenim dallarn dikkate alarak tespit etmeye Bakan yetkilidir.

(2) Meslek personeli, Ynetmeliin 33 nc maddenin iki ve nc fkralarnda belirtilen grevleri ifa maksadyla lke genelinde geici olarak grevlendirilebilir.

(3) Bakan meslek personelini kadro, ihtiya durumlar ve kendi taleplerini dikkate alarak dier hizmet birimlerinde veya alan temsilciliklerde altrabilir.

alma gruplar oluturulmas ve ekip almas

MADDE 40  (1) in nitelii, kapsam ve sresinin birden fazla uzman veya uzman yardmcsnn birliktealmasn gerektirdii hallerde, alma gruplar veya ekipler oluturulabilir. alma grubu veya ekip yaptalmalarn sonularn bir raporla Kuruma bildirir.

lerin sresinde bitirilmesi

MADDE 41  (1) Uzman ve uzman yardmclar verilen ileri kendilerine verilen veya ilgili mevzuatnda belirtilen sreler iinde bitirirler. Sresinde tamamlanamayaca anlalan iler hakknda Kuruma zamannda bilgi verirler.

(2) Uzman ve uzman yardmclar ellerindeki ileri birim amirlerinin emir veya msaadesi olmakszn baka bir uzmana veya uzman yardmcsna devredemezler.

YEDNC BLM

alma Sonular ve Deerlendirilmesi ile statistik ve Hakedi Cetveli

alma sonular ve deerlendirilmesi

MADDE 42  (1) Uzmanlar ve uzman yardmclar almalarnn sonularn, ilerin zelliine gre rapor veya yaz ile tespit ederler.

(2) Raporlarn ileme konulmadan nce Kurumca deerlendirilmesi esastr.

(3) Rapor ve yazlarekil ve ierikleri ile raporlarn deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemeye Bakan yetkilidir.

statistik ve hakedi cetveli

MADDE 43  (1) Uzman ve uzman yardmclarnca, kendilerine verilen ilerle ilgili olarak yaplan almalarn yllk inceleme planlarna uygun olarak yaplp yaplmadn salkl bir ekilde takip edilebilmesi bakmndan, iki aylkalma bilgilerini kapsayacak ekilde bir istatistik cetveli dzenlenir.

(2) Hakedi cetveli, sadece geici grev yolluu bildirimi verilmesini gerektiren aylara ilikin olarak dzenlenerek takip eden ayn beine kadar gnderilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Snav Komisyonuna ilikin dier hususlar

MADDE 44  (1) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilenrenim dallarndan mezun olanlar iin oluturulan Snav Komisyonunda niversite retim yeleri, Kurum veya dier kamu idarelerinden konusunda uzman kiiler grevlendirilebilir.

(2) Snav Komisyonu bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavda grev alamazlar.

(3) Snav Komisyonunun sekretarya hizmetlerini nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlyrtr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 45  (1) Bu Ynetmelik erevesinde gerekletirilecek snav sonularna, duyurunun yapld gntakip eden tarihten itibaren yedi gn ierisinde dileke ile itiraz edilebilir. tirazlar, Snav Komisyonu tarafndan incelenir ve en ge be i gn iinde karara balanp sonu ilgiliye yazl olarak bildirilir.

Mhr ve kimlik belgesi

MADDE 46  (1) 33 nc maddenin iki ve nc fkralarnda belirtilen grevleri ifa edecek meslek personeline mteselsil sra numaras tayan resmi mhr, meslek personeline ekli ve ierii Kurumca belirlenen kimlik belgesi verilir. Grevlerinden her ne suretle olursa olsun ayrlanlar, mhr ve kimlik belgelerini Kuruma iade etmek zorundadr.

(2) Grevinden aylksz izinli saylmak suretiyle ayrlann, mhr ve kimlik belgeleri altklar daire bakanlklarnda muhafaza edilir ve aylksz izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

Yabanc lkelere gnderilme

MADDE 47  (1) Uzmanlar, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde mesleklerine ait hizmetlerde yetitirilmek, eitilmek, bilgilerini artrmak, staj, renim veya ihtisas yaptrlmak amacyla yabanc lkelere gnderilebilirler.

(2) Uzmanlar, mesleki incelemelerde bulunmak amacyla bir yldan fazla olmamak zere yurtdna geici grevle gnderilebilir.

(3) 33 nc maddenin iki ve nc fkralarnda belirtilen grevleri ifa edecek uzman ve uzman yardmclar, gerektiinde gzetim veya denetime tabi olan bamsz deneti ve bamsz denetim kurulularnn yurt dfaaliyetlerini denetlemek zere yurt dnda grevlendirilebilir.

Srekli geliim

MADDE 48  (1) Kurum, meslek personelinin bireysel yetkinliklerinin gelitirilmesi ve mesleki bilgilerinin gelitirilmesi amacyla, srekli eitim ve geliim programlar hazrlar ve meslek personeli bu programlara katlr.

(2) Srekli eitim ve geliim programlarnda uzaktan eitim ynteminden yararlanlabilir.

Yeniden atama

MADDE 49  (1) Uzmanlktan ayrlarak merkezi ynetim btesi kapsamndaki idarelerde almakta olanlarn yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Bakanlka uygun grlmesi halinde yerine getirilir.

(2) Kurumdan ayrlp yeniden atananlarn darda geirdikleri sre uzmanlk kdemlerinde dikkate alnmaz. Buekilde meslee yeniden atananlar meslek kdem tablosunun sonunda yer alr.

Yetki ve tereddtlerin giderilmesi

MADDE 50  (1) Bakan, meslek personelinin alma, grevlendirilme, kdem, eitim, tez, mhr, rapor, yaz, denetim rehberi ve dier belgeler ile raporlarn deerlendirilmesine ve yazmalarna ilikin usul ve esaslar belirlemeye, yllk inceleme plannn hazrlanmasna ilikin usulleri tespit etmeye ve bu Ynetmeliin uygulanmasnda ortayakabilecek tereddtleri gidermeye yetkilidir.

Uzman istihdam

GEC MADDE 1  (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarKurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde, bu Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (1) sayl cetvelde yer alan uzman kadro saysnn yzde otuzunu gememek zere, uzman yardmcl snavna giri iin aranan renim artn tamak ve bavuru tarihinde krk yandoldurmam olmak artyla;

a) Meslezel yarma snav ile giren ve meslek ii eitim sonrasnda yaplan yeterlik snavnda baarl olup, Kurula ye veren kamu kurum ve kurulularnda almakta olanlar,

b) Yksekrenim kurumlarnda aratrma grevlisi veya retim eleman olarak alm olanlardan, muhasebe, finans, denetim veya hukuk alanlarnda doktora almalarn tamamlayanlar,

Kurum tarafndan yaplacak snavda baarl olmalar halinde bu Ynetmeliin 30 uncu maddesinde belirtilen yabanc dil art aranmakszn uzman kadrosuna atanabilir. Bu maddeye gre atanacak uzmanlarn snav ve mesleki kdemlerine ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulunda uzman ve uzman yardmcs olarak grev yapanlar

GEC MADDE 2  (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarKurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten nce Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulunda uzman ve uzman yardmcs olarak grev yapanlar, Kurum tarafndan yaplacak snavda baarl olmalar halinde uzman veya uzman yardmcs kadrosuna atanabilir. Bu snavla uzmanla atanacaklar hakknda Ynetmeliin 30 uncu maddesinde belirtilen yabanc dil art aranmaz.

(2) Bu maddeye gre atanacak uzman ve uzman yardmclarnn snav ve mesleki kdemleri ile uzman yardmclarnn tez ve yeterlik snavlarna ilikin usul ve esaslar Kurum tarafndan belirlenir.

Refakat almas

GEC MADDE 3  (1) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarKurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrle girdii tarihten nce Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulunda uzman yardmcs olarak grev yapan ve bu Ynetmeliin geici 2 nci maddesine gre yaplacak snavda baarl olarak uzman yardmcs kadrosuna atananlardan Trkiye Muhasebe StandartlarKurulunda ve Kurumda fiilen en az on sekiz ay alanlara refakat almas yaptrlmaz ve bunlar 8 inci maddederenim dallar itibaryla yaplan ayrma baklmakszn yetkili uzman yardmcs saylrlar.

(2) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde saylan renim dallarndan mezun olup Trkiye Muhasebe Standartlar Kurulunda uzman yardmcs olarak almakta olanlardan yaplacak snav sonucunda uzman yardmcs kadrosuna atananlar, bu Ynetmeliin 33 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen grev ve yetkiyi haizdir.

Yrrlk

MADDE 51  (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 52  (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

ye Girii   Kapat
Stajyer Girii   Kapat
ye Arama   Kapat
© 2003 - 2024 Kocaeli SMMMO Web Tasarm Neo